1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning på Webbplatsen och därtill hörande sidor som ligger under Shopcorn ABs ägda plattform (”Webbplatsen”). Vid beställning via Webbplatsen ingås avtal mellan dig och Shopcorn AB. Villkoren bifogas i din orderbekräftelse i samband med din beställning. Vi innehar SSL-certifikat och uppfyller kraven för PCI DSS.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du som kund acceptera Villkoren och du förbinder dig därmed att följa Villkoren. Vidare behöver du vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. De villkor som anges i dessa Villkor och på den svenska Webbplatsen gäller endast om du är bosatt i Sverige. Shopcorn AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

2.2 Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås mellan dig och Shopcorn AB först när Shopcorn AB bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse per e-mail. Normalt får du en automatgenererad bekräftelse genast efter att du gjort ditt köp. Webbplatsen uppmanar dig att spara bekräftelsemail från Webbplatsen för eventuella kontakter med Webbplatsens kundtjänst.

3. Personuppgifter

Webbplatsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur Webbplatsen hanterar dina personuppgifter finner du i Webbplatsens personuppgiftspolicy som du också godkänner i samband med ditt köp och som finns på Webbplatsen, se www.shopcorn.com/integritetspolicy.html.

4. Produktinformation m.m.

4.1 Webbplatsen reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Webbplatsen har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst. Priset för varan som presenteras i kassan vid köptillfället är det pris som gäller för köpet. Om en produktinformation är felaktig har du rätt att reklamera varan, förutsatt att felet inte är uppenbart.

4.2 Bilder över produkter på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. Shopcorn AB ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

4.3 Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Webbplatsen eller dess licensgivare.

5. Priser, avgifter och betalning

5.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat på Webbplatsen.

5.2 Betalning: Webbplatsen samarbetar med och överlåter samtliga betalningar till Klarna Checkout. Se vidare information i Klarna Checkuot användar villkor: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/sv_se/checkout.

6. Leverans och transport

6.1 Webbplatsen levererar som huvudregel inte till öar som saknar fasta broförbindelser eller till adresser dit möjligheterna till leveranser är begränsade. Om leverans ändå sker till en adress som omfattas av dessa undantag kommer Webbplatsen kontakta dig om extra fraktkostnad tillkommer, du har rätt att häva köpet om du inte godtar den extra fraktkostnaden. Du får själv stå för eventuell returfrakt vid utövande av ångerrätt, se vidare nedan.

6.2 Produkter som finns i lager levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar, om inte annat upplyses i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Om du har beställt flera olika produkter kan din order komma att skickas i olika leveranser och leveranstiden kan därför variera.

6.3 Webbplatsen reserverar sig för att förseningar i leveransen kan uppstå. Vid leveransförsening får du utan onödigt dröjsmål information om anledning till förseningen samt en ny leveranstidpunkt.

6.4 Om paket ska hämtas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut av dig personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering skickas antingen via vanlig post eller via kostnadsfritt SMS. Endast i undantagsfall skickas avisering via e-post. För ej uthämtade paket förbehåller Webbplatsen sig rätten att debitera dig en avgift om 149 kr för att täcka returfrakt. Om Webbplatsens kostnad för returfrakten överstiger 149 kr, t.ex. vid retur av skrymmande paket som inte uthämtas, förbehåller sig Webbplatsen rätten att debitera dig en avgift som motsvarar den faktiska returfrakten.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av produkter på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

7.2 Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har Webbplatsen rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 7.8 nedan.

7.3 Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:

(a) produkter med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); eller

(b) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.4 I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats i enlighet med något av undantagen ovan får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

7.5 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Webbplatsen. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta Webbplatsens kundtjänst via Webbplatsen, se vidare information här www.shopcorn.com/kontakta-oss.html. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, e-postadress och vilken vara ordern avser i meddelandet. En retursedel kommer då att skapas och skickas via e-post till dig.

7.6 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut. Vi rekommenderar att du kontaktar vår kundtjänst om din retur via Webbplatsen, se vidare information här www.shopcorn.com/kontakta-oss.html.

7.7 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Webbplatsen rekommenderar att produkten skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Webbplatsen. Returer ska göras till Webbplatsen enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: www.shopcorn.com/retur.html.

7.8 När du utövar din ångerrätt kommer Webbplatsen att betala tillbaka det belopp som du betalat för produkten. På det belopp som ska återbetalas har Webbplatsen rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.9 Webbplatsen betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Webbplatsen tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Webbplatsen får dock vänta med återbetalningen tills Webbplatsen tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Ingen bytesrätt m.m.

Utöver din rätt att ångra ditt köp i enlighet med punkt 7 ovan eller reklamera en produkt i enlighet med punkt 10 nedan har du inte rätt att byta en produkt eller avbeställa ditt köp.

9. Reklamation

9.1 Du har 3 års reklamationsrätt på produkter inköpta på Webbplatsen i enlighet med vad som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationsrätten täcker produkter som är felaktiga på det sätt som beskrivs i lag. Om du önskar göra gällande fel i beställd produkt ska du, så snart som möjligt efter att felet upptäckts, kontakta Webbplatsen via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Detta gäller givetvis förutsatt att reklamationen är giltig och görs inom den tidsperiod som gäller enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9.2 Vid fel på Produkt kan du tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta samt andra eventuella uppkomna kostnader i samband med reklamationen, tex telefonkostnader, bensinkostnader och liknande.

9.3 När reklamerad produkt returnerats och reklamationen godkänts kommer Webbplatsen att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskydds-lagstiftning, i första hand genom att åtgärda felet eller genom att leverera en ny felfri produkt. Om dessa alternativ inte kommer ifråga kan återbetalning istället komma att ske. Webbplatsen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Webbplatsen mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på produktens art. Webbplatsen kan neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Webbplatsen förbehåller sig rätten att ta ut en felsökningsavgift om 500 kr om produkten inte är felaktig.

10. Garanti

Vissa av produkterna som säljs på Webbplatsen kan omfattas av garanti från tillverkaren av produkten. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive produkt finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för produkter täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Vid fel på produkt som omfattas av särskild garanti som lämnats av tillverkare, repareras eller ersätts produkten av tillverkaren på tillverkarens bekostnad.

11. Tillämplig lag och tvist

Vid reklamationer eller eventuell tvist följer Webbplatsen beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag.

Version 1.011 / 2018-04-25